Obchodní podmínky služby Hlidam.to

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb Hlidam.to a Zákazníkem. Prosíme přečtěte si je pečlivě před přihlášením k používání služby Hlidam.to.

Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je společnost Váš Hosting s.r.o., IČ 24742252, se sídlem Zbožská 1385, Nymburk, 28802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170549.

Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „Hlidam.to“ nebo Hlidamto.cz. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
 3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníků podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Použití Hlidam.to účtu

 1. Musíte použít platnou emailovou adresu.
 2. Nesmíte použít služby Hlidam.to pro jakoukoliv nelegální činnost nebo služeb zneužívat.
 3. Zodpovědnost za bezpečnost svého účtu a uchování hesla je plně na straně zákazníka.
 4. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě informovat provozovatele o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti Vám známé.

Platební podmínky

 1. Zákazník musí poskytnout přesné fakturační údaje a tyto údaje by měl udržovat aktuální.
 2. Hlidam.to je předplacená služba. Dobíjíte si kredit předem na svůj účet, který je následně postupně odečítán za používání služby.
 3. Zákazník je zodpovědný za všechny poplatky vzniklé v souvislosti s používáním služby. Především při nastavení SMS notifikací.
 4. Pokud chcete požádat o vrácení nevyčerpaného kreditu, je třeba zaslat e-mail na info@hlidam.to do 7 dnů od data vystavení faktury. Email musí obsahovat číslo faktury a číslo účtu na který budete chtít peníze vrátit. Strženo bude 200,- Kč jako manipulační poplatek.

Zrušení služby

 1. Kdykoliv můžete naše služby zrušit. V administrační části Hlidam.to lze veškeré služby smazat popř. poslat žádost formulářem z administrace na technickou podporu o ukončení služeb.
 2. Jakékoliv zneužití služby povede k ukončení vašeho účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, co je považováno za zneužití služby.

Použití jména zákazníka a název společnosti

 1. Váš Hosting s.r.o. si vyhrazuje právo použít vaše jméno a nebo název společnosti jako podklad pro propagační účely na Hlidam.to stránkách a při další komunikaci se stávajícími nebo potenciálními zákazníky. Chcete-li odmítnout toto právo informujte provozovatele služby e-mailem na adrese info@hlidam.to o tom, že si nepřejete být použit jako reference.

Změny smluvních podmínek

 1. Tyto smluvní podmínky mohou být aktualizovány čas od času bez předchozího upozornění. Zásadní změny ohlásí provozvatel na e-mail zákazníka.
 2. Současné podmínky služby jsou vždy k dispozici na http://hlidam.to/podminky.

Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Služby Hlidam.to jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici".
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu služby čas od času kdykoli, včetně přidávání a odebírání funkcí.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit službu kdykoli po 30-ti denní výpovědní době oznámené prostřednictvím e-mailu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny služeb.
 5. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o správnost údajů shromážděných službou nebo případné poškození či ztrátu těchto dat.
 6. Jakékoli rozhodnutí uděláte na základě dat ze služby Hlidam.to jsou na vaší výhradní odpovědnost.

Zpracovatelská smlouva

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků podle Podmínek zpracování osobních údajů.
 2. Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.
 3. Provozovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Zákazníka jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách.
 4. Zpracování osobních údajů bude ze strany Provozovatele probíhat po dobu účinnosti smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Povinnosti Provozovatele týkající se ochrany osobních údajů se Provozovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.
 5. Provozovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Zákazníka učiněných v souladu s touto smlouvou.
 6. Provozovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Zákazníka u Provozovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
 7. Provozovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Podmínkách ochrany osobních údajů.
 8. Provozovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje za pomoci pečlivě vybraných dalších zpracovatelů. Primárně jde o analytické a marketingové nástroje, účetní služby.
 9. Provozovatel je povinen na žádost Zákazníka vymazat všechny osobní údaje a jejich kopie, nebo je vrátit Uživateli po ukončení Smlouvy. Provozovatel vymaže tyto data nejpozději do 60 dnů.
 10. Provozovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 2 článku 30 GDPR.
 11. Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Provozovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem Zákazníkovi.
 12. Provozovatel uchovává osobní údaje na serverech v rámci Evropské unie, dle specifikace v Podmínkách ochrany osobních údajů.
 13. Provozovatel dodržuje přísné bezpečnostní standardy.

Ostatní

 1. Pokud by jakákoliv část těchto podmínek byla stanovena příslušným orgánem za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, zbývající část těchto podmínek bude nadále platná a vymahatelná v úplném rozsahu povoleném zákonem.
 2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2018


Vyjádření uživatelů

„Každá minuta nedostupnosti na některém z našich eshopů je velmi drahá. Díky Hlidam.to můžeme na problém reagovat dříve než nás upozorní zákazník. To platí především mimo naší pracovní dobu.“

Zbyněk Muzikář, Avori s.r.o.

„Monitoring hlídám.to využívám už od beta provozu a musím konstatovat, že je to mimořádně propracovaný a užitečný systém“

Jan Koblížek, IT administrátor

„Hlidam.to se stará o dostupnost webu www.pardubice.cz a dalších pro nás kritických aplikací. Je skvělé snadno a rychle se dozvědět o problému nebo v opačném případě být v klidu a nebát se o vlastní dostupnost.

Vladímír Podnecký, K2P s.r.o.

Novinky / aktuality

17.04.2020

E-mailový seriál: Jak zrychlit web

Hodina týdně a za měsíc pojede web jako po másle

Celá novinka
27.02.2019

Máme pár novinek!

Pojďte se mrknout na pár novinek, které pomůžou s přesnějším monitoringem!

Celá novinka
19.07.2018

Novinky u Hlidam.to

Na léto jsme se rozhodli zmodernizovat našeho hlídacího psa...A tady je výsledek.

Celá novinka
Starší novinky

Ozveme se zpátky...

Opište prosím následující znaky: x8o7Psx2